vendredi 2 novembre 2012

NY JIOSY ETO MADAGASIKARA :


Ny zavatra lazaina eto ankehitriny - izay ampahany amin' ny vokatry ny fikarohana nandritry ny telopolo taona.- dia tiana ny manamarika fa miditra lalina sy mikasika ny Fototra izay mbola tsy noresahina firy hatramin'izao, dia ny hoe: Avy aiza ny teny hoe "Madagasikara"? Iza ny "Malagasy" Maninona no "Teny" iray ihany no tenenina eto Madagasikara? Maninona no "sakafo fototra" iray ihany no hanina eto? Inona no atao hoe "fahagolantany"? ary nahoana ny razamben'ny malagasy no atao hoe "gola" - izay fanalahidy famohana ny tantaran'ny firenena? Ary avy aiza ny fiavian'ny andriana merina?I-TAON-JOBILY:

Taon-jobily fanafahana isaky ny 50 taona. Ary faha-40 taona ny jobily fanafahana ny taona 2000 (50 x 40 = 2000 taona). Ampahafantarina amintsika ankehitriny mazava ny zava-miafina amin'ny tantaran'ity firenena ity. Tantaran'i Madagasikara sy ny Malagasy vokatry ny fikarohana, nataon'ny Malagasy fa tsy vahiny. Marihina etoana fa famintinana izany fikarohana izany no holazaina manaraka eto.

Solomona, Mpanjaka jiosy (970-931) talohan'i J.K. izay feno fahendrena sy fahaizana, noho ny fahalalany fa Ofira eto Madagasikara, dia nandefa sambo maro taty haka volamena sy vatosoa ary hazomanitra sy tsara (II Tantara 9 :10-11) hanaovana ny lapan'Andriana sy Tempolin'i Jehovah tao Jerosalema. Efa arivo taona latsaka kely talohan'i J.K. no nahatongavan'ny Jiosy teto Madagasikara, izany hoe 3000 taona lasa izay !!!II-AVY AIZA NY TENY HOE "MADAGASIKARA"? :

Ho an'ireo Jiosy niaraka tamin'ny Fenisiana nalefan'ny Mpanjaka Salomona taty dia endrika "sarina trondro" no nahitany ity Nosy ity. Ary rehefa nandalo sy nivezivezy nanodidina ny Nosy izy ireo dia nanontany tena hoe "io ve ilay tany miendrika sarina trondro be sy ny valim-pitia, na valin-kasasarana"?

Amin'ny teny hebreo izany dia hoe: Ma (= Moa) + Daga (= Trondro be) + shakar (= valim-pitia, valin-kasasarana, karama), izay manazava sy manome ny hoe "Madagasikara". Iza ny "Malagasy"? Avy amin'ny teny hebreo taloha ny teny hoe "Malagasy" ary midika ho "Mpiantsambo" (Hb. = Malakh) izay "mamakivaky" ranomasina na "nandalo dia lasa" amin'ny sisin'ny morontsiraka na "mandalo dia tsy hita nanjavona" (Hb. = gaz) satria lasa niakatra sy nipetraka taty afovoany izy ireo. Tsy iza izany fa ireo Jiosy mpiantsambo niditra teto Madagasikara no atao hoe "Malagasy".III-MANINONA NO TENY IRAY IHANY NO TENENINA ETO MADAGASIKARA? :

Iaraha-mahalala fa afaka mifankahazo resaka daholo ny mponina eto Madagasikara ary teny iray ihany no tenenina eto na dia misy aza ny fahasamihafana kely isam-paritra. Ny teny fototra eto Madagasikara dia avy amin'ny teny hebreo sy arameana ary akadiana taloha. Ohatra amin'izany ny efa voalaza teo, dia: " Madagasikara" - "Malagasy". Ireto misy ohatra hafa amin'izany, ny teny fototra aloha no lazaina mialoha, dia lazaina manaraka azy ny dikany amin'ny teny malagasy:

Al-ahad (Hb) = Alahady (Mlg)
Al-tsenaim (Hb) = Alatsinainy (Mlg)
Telat (Aramean) = Talata (Mlg)
Al-robia (Hb) = Alarobia (Mlg)
Al-kamis (Hb) = Alakamisy (Mlg)
Yomat (Hb) = Zoma (Mlg)
Sabat (Hb) = Sabotsy (Mlg) Besaken (Hb) = Besakana (Mlg)
Asa (Hb) = Asa (Mlg)
Boul (Hb) = Voly (Mlg)
Kabar (Hb) = Kabary (Mlg)
Jadon (Hb) = Jadona (Mlg)
Adan (Hb) = Mi-adana (Mlg)
Shoua (Hb) = Soa (Mlg)

Ohatra vitsivitsy amin'ny niavian'ny teny malagasy ireo voalaza ireo, fa raha isaina izy rehetra dia an-jatony maro. Isaky ny mijery ao anatin'ny Baiboly hebreo taloha ianao dia mahita teny niavian'ny teny malagasy.IV- MANINONA NO "SAKAFO FOTOTRA" IRAY IHANY NO HANIN'NY MALAGASY? :

Na aiza na aiza eto Madagikara dia "vary" no foto-tsakafon'ny Malagasy. Ny Jiosy taloha dia nihinana varim-bazaha karazany roa, dia ny "vary tritika" sy ny "vary ordea". Ny teny hoe varim-bazaha" (blé) anefa dia "bar" na "var" no anarany amin'ny teny hebreo taloha. Noho izany, naverin'ny Malagasy ny anaran'ny foto-tsakafon'ny Jiosy taloha nony tonga teto Madagasikara izy ireo.V- INONA NY "ZAVA-MANENO" MAMPIAVAKA NY MALAGASY? :

Ny "valiha" no zava-maneno voalohany sy mampiavaka ny Malagasy ary iraisan'ny ankamaroan'ny foko malagasy na dia misy endriny isan-karazany aza eran'i Madagasikara. Ary misongadina sy malaza amin'izany ny "valiha tory folo". Ny zava-maneno izay notendren'ny Jiosy araka ny Baiboly hebreo taloha dia ny valiha, indrindra ny "valiha tory folo" (Salamo 33 : 2 na 144 : 9). Raha jerena ny zava-maneno notendren'i Davida Mpanjaka dia "nevel" ny fototeny, ary "nevalin" no anarany. Ny "valiha" malagasy izany no "nevalim" amin'ny Jiosy taloha.

Na ny teny jiosy, na ny teny malagasy mikasika ny "valiha "tory folo" dia samy efa nisy, na dia mbola tsy tongan'ny fivavahana kristiana teto Madagasikara. Ny teny hoe "nevalim" teo amin'y Jiosy dia efa 300 taona no nisiany raha kely indrindra, ary io no anisan'ny zava-maneno fototra teo amin'izy ireo, indrindra ny "nevali" tory folo".VI- INONA NO ATAO HOE "FAHAGOLANTANY" ARY NAHOANA NY RAZAMBE NO ATAO HOE "GOLA"? :

Teo amin'ny voambolana malagasy dia nampiasa ny teny hoe "fahagolantany" ny Malagasy ilazana ny tamin'ny "tanin'ny Gola". Misy ifandraisany amin'ny teny hebreo taloha 'Golah" ve ny teny hoe "gola" amin'ny teny malagasy? Raha misy, ny Razamben'ny Malagasy "gola" dia tsy inona fa ireo Jiosy "babo" tany Babylona (teo amin'ny 577 - 539 talohan' J.K.) nantsoina amin'ny anarana hoe "Golah". Koa raha marina fa "Golah" ny razamben'ny malagasy dia tsy maintsy hita amin'ireo Boky roa izay mirakitra ny anaran'ireo taranaka niverina avy tany amin'ny Fahababoana, dia ny Bokin'i Ezra sy Nehemia. Ezra 2 : 37 sy Nehemia 7 : 40 no ahitana ny taranak'Imer, izay manazava foko roa eto Madagasikara, dia fokon'Imer nanome anaran-tany hoe "Imerina" sy nahatonga ny foko "Merina", Jiosy avy any Indonezia; ny faharoa dia ny foko An-te-Imor (= Vahoaka Imor), Jiosy avy any Arabia - Afrika, nanome ny "Antemoro".


VII- ARY AVY AIZA NY FIAVIAN'NY "ANDRIANA MERINA"? :

Io teny "Golah" io no manazava fa ny taranaka lehibe indrindra lasa tany am-pahababoana tany Babylona tamin'ny andron'i Nebokadnezara dia ny taranak'i "JODA", izay "taranaka andriana" teo amin'ny Jiosy. Nandeha sambo izy ireo sy ny mpanara-dia azy, ka tonga teto Madagasikara. Nisy ny niditra teo amin'ny seranan'iShet (Hb = Maroz-Shet), na Maroantsetra amin'ny teny malagasy, avy eo vao tonga teto amin'ny faritr'Antananarivo sy ny manodidina. Ireo "taranaka Andriana jiosy" ireo no nahatonga ny "Andriana Merina".

Ohatra amin'izy ireo, ary anisan'ny lehibe indrindra dia Andrianampoinimerina: "Imboasalama" no anarany taloha, izay teny hebreo taloha midika hoe Im (= miaraka) + Beu (= anatiny) + Shalaim (= fiadanana) na "miaraka ao anatin'ny fiadanana", izay nipetraka tao Besakana (Hb. Besakana = ao anaty trano fitoerana).

Ary rehefa tonga teto izy ireo dia namerina ny anarana (olona, tany, rano, toerana,...) sy ny fomba amam-panao (fahaterahana, fitaizana,, famorana, fanambadiana, fiainana an-davanandro, fety, fahafatesana,...) ary ny fomba fitondram-panjakana tany Israely dia "ny andriana no manjaka sy mitondra ny tany sy ny fanjakana".FAMARANANA:

Arak'izany tantara izany, dia tsy taranaka voahozona akory ny Malagasy fa taranaka voafidin'Andriamanitra. Ary ny Andriana merina dia taranaka mpanjaka jiosy, taranak'i Joda, niaraka tamin'ny taranaka Levita mpisorona izay nanao ny Fisoronana tao amin'ny Tempolin'i Jerosalema. Tsy mahagaga raha feno toeram-pisoronana teto am-povoantany.


Antananarivo no tanàna naorina ahatsiarovana an'i Jerosalema, ka nahatonga azy nodidinina tendrombohitra roa ambinifolo tahaka an'i Jerosalema, ary mifono zavatra lalina ny Vohitra Masina roa ambiny folo, isan'ny Zanak'Israely. Marihina eto am-pamaranana fa samy ahitana ireo foko roa ambiny folo ireo eto Madagasikara ary tokony samy mandray andraikitra eo amin'ny toerana nametrahan'Andriamanitra azy ara-tantara ny tsirairay mba hisian'ny Fitahiana eo amin'ny Firenena.


Pasitera Tolotra RATEFY,
Antananarivo, Vohitra Masina, Madagasikara, Mey 2000.N.B: Pasitera Tolotra Ratefy dia nandalina Teolojia, Tantara sy Sivilizasiona ary Tenim-pirenena roambinifolo (Malagasy, Sumeriana, Akkadiana, Assyriana, Babyloniana, Arameana, Hebreo, Grika, Latina, Anglisy, Alemana, Frantsay) tany amin'ny Oniversiten'i Münster sy teto Madagasikara, ary ny Fitsaboana Reflexotherapy tany Alemana. Nanao fikarohana am-polo taona maro ary namoaka boky mitondra ny lohateny hoe "Sind die Madagassen Jüden?" (600 pejy) izay midika hoe: "Jiosy ve ny Malagasy"?(c) Tsy azo hadika na halain-tahaka, raha tsy mahazo alàlana.

5 commentaires:

 1. LE NOUVEL AN MALAGASY OU NOUVEL AN JUIF COMMENCE PRECISEMENT LE PREMIER JOUR DU MOIS DE NISSAN OU MOIS DE ABIB:

  L'Eternel, le Créateur de l'Univers, le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Saint d'Israël, le Tout-Puissant, a dit à Moïse et Aaron (c.1446 avant Jésus-Christ) que le Nouvel An ou le premier jour du premier mois de l'année sera le premier jour du mois de Nissan ou Mois de Abib: "Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois; il sera pour vous le premier des mois de l'année." (Exode 12:1).

  De plus, l'Eternel, le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Saint d'Israël, le Tout-Puissant, a ordonné à Moïse et Aaron de dresser le Tabernacle le premier jour du premier mois de la seconde année (Exode 40:2). Dans le Tabernacle du Désert de Sinaï se trouvait l'Arche de l'Alliance avec les Dix Commandements, que l'Eternel, le Saint d'Israël, le Tout-Puissant, a donné à Moïse sur le Mont Sinaï, pour la nation d'Israël et pour toutes les nations.

  Plus tard, les descendants de juifs et israélites appelés "Malagasy" (Heb. Malah-Gas), venus pour s'installer sur "Nosy Abrahama" (Ile d'Abraham ou Nosy Boraha ou Ile Sainte-Marie) puis dans la Grande Ile Sacrée de "Madagascar" (Heb. Ma-Daga-Shakar), au temps du Roi David (c.1000-970 avant J.C) et du Roi Solomon (c.970-930 avant J.C), puis après l'exile de Babylone (c.587 avant J.C), ont aussi célébré la Fête du Nouvel An juif ou Nouvel An Malagasy le premier jour du premier mois de l'année du mois de Nissan ou mois de Abib, en l'honneur de l'Eternel.

  Pour l'année 2014, la célébration du Nouvel An Malagasy ou Nouvel An Juif, pour la Gloire seule de l'Eternel, Zanahary, le Créateur de l'Univers, le Seigneur d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Saint d'Israël, le Tout-Puissant, qui a fait une Alliance Eternelle avec son peuple (Je suis votre Seigneur et vous êtes mon peuple), son peuple appelé pour être un "royaume de sacrificateurs et une nation sainte" (Exode 19:6), commence le premier jour du premier mois de Nissan ou mois de Abib, soit précisément le jour du mardi 1er Avril 2014.

  A l'Eternel, Zanahary, le Créateur de l'Univers, le Seigneur d' Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Tout-Puissant, seul soit la Gloire !

  Antananarivo, Vohitra Masina, 30 Mars 2014.

  Prince Rev. Dr. Ndriana RABARIOELINA,
  Descendant direct d'Aaron le Grand Sacrificateur,
  Chef du Conseil des Rois et Princes de Madagascar.

  RépondreSupprimer
 2. Les Juifs de Madagascar:

  Plusieurs scientifiques ont parlé de l’origine juive et israélite de
  beaucoup de Malagasy habitant à Madagascar, aussi bien sur les Hautes
  Terres Centrales que dans toutes les régions côtières de la Grande
  Ile.

  Les recherches les plus pointues dans ce domaine étaient effectuées
  par le Pasteur Tolotra Ratefy de Madagascar, théologien, historien,
  hébraïsant, qui a fait de découvertes très enrichissantes après plus
  de trente années de recherches scientifiques. Voir son manuscript
  intitulé « Sind die Madegassische Juden? (600 pages).

  Ainsi, il a découvert que presque toutes les noms de la Grande Ile de
  Madagascar (noms de personnes, montagnes, vallées, rivières,
  villages…) sont d’origine juive, en plus des coutumes juives de la
  grande majorité de la population.


  Plus tard, une thèse de doctorat en théologie concernant les juifs de
  Madagascar étaient effectuées par le Révérend Docteur Ndriana
  Rabarioelina de Madagascar aux USA. Le titre de cette thèse est la
  suivante « Biblical Relations between Israel and Madagascar »(1000
  pages).

  Par ailleurs, il a découvert beaucoup de traces archéologiques et
  d’inscriptions proto-hébraïques dans presque tout Madagascar, qui
  remontent au temps du Roi Salomon.

  De recherches scientifiques pluri-disciplinaires lui a permis de
  confirmer l’existence de plusieurs vagues de migrations de juifs
  venant d’Israel à Madagascar….

  RépondreSupprimer
 3. Ce commentaire a été supprimé par l'auteur.

  RépondreSupprimer
 4. Mahafaly ny mamaky ny vokatry ny fikarohana!

  RépondreSupprimer
 5. salama tompoko, iza no olona omen'ny TOMPO fahasovana hanendry ny taranak'i LEVI haka ny fiaran'ny fanekena any atsimo antsinanana ka hametraka azy @ izay toerana tendreny?

  RépondreSupprimer